nou?
logotip decibel.cat

Avís legal

Dades registrals

El web de decibel.cat és de titularitat de l'entitat Rockcatalā , S.C.P. El CIF de la societat és el J63293401 i el domicili social estā situat a: Camí de Puig Codina, 8, 08230 Matadepera (Catalunya).

Objecte i contingut del lloc web

Aquest lloc web té un carācter merament informatiu. La informaciķ que conté aquest espai web o d'altres espais accessibles a través del mateix no constitueixen en cap cas un mitjā d'assessorament. Per tant, l'usuari es responsabilitzarā exclusivament de l'ús que en faci.

Rockcatalā , S.C.P. no serā en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informaciķ facilitada, ni de l'aplicaciķ o ús concret que en poguessin fer els lectors.

Ús de cookies de primeres parts, rendiment i anālisi

Per tal de millorar l'experičncia de navegaciķ, optimitzar el funcionament, analitzar les dades i el rendiment, l'espai web pot utilitzar dispositius d'implantaciķ de cookies i emmagatzematge de la IP.

L'usuari podrā desactivar l'ús de les cookies o esborra-les mitjanįant les opcions i eines del navegador.

Propietat intelˇlectual

Rockcatalā , S.C.P. es reserva tots els drets sobre els continguts textuals i grāfics inclosos a la pāgina.

Aquell que utilitzi la informaciķ que conté aquest espai web sense autoritzaciķ o que en lesioni els drets de propietat intelˇlectual o industrial, serā responsable dels perjudicis que hagi ocasionat.

Condicions generals d'ús de l'espai web gratuīt

L'usuari s'obliga a no utilitzar aquest espai web ni la informaciķ que conté per dur a terme activitats contrāries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a aquestes condicions. Tant l'accés com l'ús de la informaciķ gratuīta que n'extregui sķn responsabilitat exclusiva de l'usuari, sense que pugui responsabilitzar a Rockcatalā , S.C.P. pels danys o perjudicis que hagués patit.

Rockcatalā , S.C.P. no serā responsable dels errors en el seu espai web o en els seus continguts, perō actuarā amb la major diligčncia perquč no n'hi hagi.

L'establiment d'enllaįos des de webs aliens a qualsevol de les pāgines del web de Rockcatalā , S.C.P. se sotmetrā a les següents condicions:Protecciķ de dades

Rockcatalā , S.C.P. informa als seus usuaris que pot ser necessari emplenar formularis o impresos "online" per tal de contactar amb qualsevol dels seus integrants. Aquestes dades no s'utilitzaran per enviar publicitat ni ofertes comercials relatives a aquest despatx, a menys que l'usuari presti el seu consentiment de forma expressa.
Les dades facilitades passaran a formar part d'un fitxer titularitat de Rockcatalā , S.C.P., el qual es troba degudament inscrit a l'Agčncia Espanyola de Protecciķ de Dades.

L'usuari podrā exercir els drets que reconeix la Llei Orgānica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecciķ de dades de carācter personal i, en particular, podrā accedir, rectificar o cancelˇlar les seves dades i oposar-s'hi. L'usuari o el seu representant podran exercir aquests drets enviant una solˇlicitud escrita i signada a la següent adreįa: Rockcatalā , S.C.P., Camí de Puig Codina, 8, 08230 Matadepera (Catalunya), o bé mitjanįant correu electrōnic a la direcciķ decibel@decibel.cat. La solˇlicitud contindrā les dades següents: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocōpia del DNI o passaport i el contingut concret del dret exercit.

Rockcatalā , S.C.P.. tractarā amb absoluta confidencialitat totes les dades de carācter personal que obtingui i adoptarā totes les mesures necessāries per evitar que s'hi accedeixi, s'alterin, es perdin o siguin tractades de forma no autoritzada, i complirā aquests deures d'acord amb la normativa aplicable.

Les condicions d'ús d'aquest espai web tenen carācter indefinit. Rockcatalā , S.C.P. podrā modificar-les en qualsevol moment i es compromet a publicar-les en aquest mateix espai web.

La prestaciķ del servei d'aquest espai web i les condicions d'ús que el regulen es regeixen per la normativa espanyola. Les parts, amb renúncia expressa als seus furs, acorden sotmetre's a la jurisdicciķ dels jutjats de Terrassa.
Tot el material d'aquesta pāgina estā llicenciat sota Creative Commons || Disseny web per Rourets - Avís legal